POLITYKA PRYWATNOŚCI

Globalne powiadomienie o ochronie prywatności i plikach cookie

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2022

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem..

CBRE, Inc. oraz jej jednostki zależne (dalej łącznie , “Grupa CBRE”), rozumieją znaczenie ochrony Państwa prywatności. Niniejsze Globalne powiadomienie o ochronie prywatności i plikach cookie (“Informacja”) ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu praktyk Grupy CBRE w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych oraz w podejmowaniu świadomych decyzji i egzekwowaniu Państwa praw w zakresie prywatności danych na mocy obowiązującego prawa, gdy:

• korzystają Państwo z publicznych witryn internetowych Grupy CBRE oraz innych usług, do których dołączono niniejsze Powiadomienie (łącznie: Witryna) lub

• Utrzymują Państwo kontakty zawodowe z Grupą CBRE, w tym za pośrednictwem kont w mediach społecznościowych obsługiwanych przez Grupę CBRE i nie otrzymali Państwo w inny sposób innego powiadomienia o ochronie prywatności w momencie kontaktu (łącznie, "Kontakty zawodowe” ).
Na witrynach internetowych CBRE, które składają się na Witrynę, wraz z niniejszym Powiadomieniem może być publikowane lokalne, krajowe powiadomienie o ochronie prywatności i plikach cookie, które uzupełnia lub modyfikuje niniejsze Powiadomienie w sposób niezbędny do zachowania zgodności z obowiązującym prawem (“Powiadomienia lokalne”).

SPIS TREŚCI

 • Podsumowanie kluczowych informacji
 • Pełne powiadomienie
 • Informacje na temat właściwego podmiotu odpowiedzialnego
 • Globalne powiadomienie o ochronie prywatności
  • Wyrażenie zgody poprzez korzystanie
  • Dane osobowe, które gromadzimy i ich źródła
  • W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i podstawy prawne
  • Udostępnianie Państwa danych osobowych Information
  • Przekazywanie danych za granicę
  • Jak zabezpieczamy dane osobowe pracowników
  • Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe
  • Państwa prawa dot. prywatności
  • Zmiany w niniejszym Powiadomieniu
  • Przedstawiciel w UE i Wielkiej Brytanii w ramach rozporządzenia RODO
  • Inspektorzy ochrony danych
 • Polityka prywatności konsumentów w Kalifornii
 • Powiadomienie dotyczące plików cookie – automatyczne gromadzenie danych
 • Kontakt

Global Web Privacy Policy

Podmiot odpowiedzialny W zależności od tego, w jaki sposób i z jakiego powodu gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem tej Witryny lub Państwa Kontaktów zawodowych, podmioty CBRE odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych (znane również w niektórych jurysdykcjach jako administrator danych) mogą się różnić. Informacje na temat tego, w jaki sposób zidentyfikować odpowiedzialny podmiot CBRE znajdują się w Załączniku 1.. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Wyrażenie zgody poprzez korzystanie W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie przez Państwa z niniejszej Witryny lub angażowanie się w Kontakty zawodowe z nami oznacza zrozumienie i akceptację warunków niniejszego Powiadomienia. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Dane osobowe, które gromadzimy i ich źródła Gromadzimy dane osobowe dotyczące korzystania przez Państwa z Witryny i Państwa kontaktów zawodowych z CBRE, takie jak dane kontaktowe, dane rejestracyjne (takie jak nazwa użytkownika/hasło), dane zawodowe (takie jak stanowisko, branża, pracodawca), informacje dotyczące powiązań biznesowych (takie jak główne osoby kontaktowe Grupy CBRE), informacje dotyczące mediów społecznościowych i plików cookie, urządzeń i analizy sieci Web.  Gromadzimy te dane osobowe bezpośrednio od Państwa, od innych pracowników CBRE oraz od podmiotów zewnętrznych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Wykorzystanie i podstawy prawne Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu udostępniania Państwu Witryny, komunikowania się z Państwem, utrzymywania kontaktów zawodowych z Państwem oraz dostarczania Państwu materiałów marketingowych, a także w celu ulepszania naszych oraz realizacji innych celów handlowych lub biznesowych. Na potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych polegamy przede wszystkim na nadrzędnych interesach biznesowych CBRE lub Państwa zgodzie (jeśli jest to wymagane przez prawo). Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Udostępnianie danych Grupa CBRE to globalna firma, która może udostępniać i przetwarzać dane osobowe, które gromadzimy lub które Państwo przekażą, w razie potrzeby, innym podmiotom CBRE, w tym podmiotom lepiej dostosowanym do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie i zapewnienia Państwu dostępu do Witryny.  Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, takim jak usługodawcy, którzy pomagają nam w hostingu IT i danych, marketingu oraz zapewnianiu zgodności z przepisami prawa i regulacjami, a także organom publicznym.   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Przekazywanie danych za granicę Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom CBRE i usługodawcom zlokalizowanym poza Państwa krajem zamieszkania. W ten sposób zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dla międzynarodowych transferów danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Bezpieczeństwo danych Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych przed utratą, nieuprawnioną zmianą lub ujawnieniem. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Przechowywanie danych Gromadzone dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cele gromadzenia tychże danych, w prawnie dopuszczalnym zakresie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Prawa związane z ochroną prywatności W zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym państwie pracownikowi mogą przysługiwać określone prawa odnośnie do uzyskiwania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich weryfikacji, usuwania, wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do innych czynności powiązanych z danymi osobowymi.  Zob. szczegóły poniżej, w tym sposoby korzystania z praw do ochrony prywatności, które mogą przysługiwać pracownikowi na mocy obowiązującego prawa. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Zmiany w niniejszym Powiadomieniu Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Zawiadomieniu, wprowadzimy je także tutaj, a jeśli zmiany te będą znaczące, przekażemy bardziej wyraźną informację. W razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Przedstawiciel w UE / Wielkiej Brytanii Wyznaczyliśmy przedstawiciela każdego odpowiedzialnego podmiotu CBRE zlokalizowanego poza EOG i Wielką Brytanią. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO i brytyjskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych. Dane kontaktowe zostały podane w niniejszym Powiadomieniu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Inspektor ochrony danych Tam, gdzie wymaga tego prawo, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jego dane kontaktowe podano w niniejszym Powiadomieniu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności konsumentów w Kalifornii Dodatkowe ujawnienia wymagane na mocy przepisów prawa stanu Kalifornia, przysługujące osobom fizycznym zamieszkującym stan Kalifornia, w tym ujawnienia dotyczące obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony prywatności, opisano w obowiązującej w CBRE Polityce prywatności konsumentów w Kalifornii. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
Pliki cookie Wykorzystujemy pliki cookie na naszej Witrynie, a nasz menedżer preferencji pozwala ograniczyć wykorzystywanie przez nas plików cookie innych niż Wymagane pliki cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Kontakt z CBRE Mogą Państwo się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości w zakresie niniejszego Powiadomienia, pytań lub problemów dotyczących korzystania z naszej Witryny, kontaktów biznesowych, jakie utrzymujemy z Państwem albo w przypadku zamiaru skorzystania z Państwa praw do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełne powiadomienie
W zależności od przepisów prawnych obowiązujących w Państwa kraju oraz przepisów, którym Państwo podlegają (np. w UE/EOG i Wielkiej Brytanii), mogą Państwo mieć prawo do uzyskania informacji na temat podmiotu CBRE odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (zwanego również administratorem danych na niektórych obszarach administracyjnych), który może się zmienia w zależności od sposobu i przyczyny gromadzenia Państwa danych osobowych za pośrednictwem niniejszej Witryny bądź Państwa kontaktów zawodowych z Grupą CBRE.  Informacje na temat tego, jak określić odpowiedzialny podmiot CBRE znajdują się w Załączniku 1..Każdy odpowiedzialny podmiot CBRE gromadzi Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, bezpośrednio poprzez korzystanie przez Państwa z Witryny lub za pośrednictwem określonych źródeł zewnętrznych określonych w niniejszym Powiadomieniu. Kraj, w którym zlokalizowany jest odpowiedzialny podmiot CBRE, taki jak Stany Zjednoczone w przypadku CBRE, Inc., może zapewnić poziom ochrony danych, który nie jest równoważny poziomowi ochrony danych zapewnionemu w Państwa kraju ojczystym. Więcej informacji na temat przekazywania danych za granicę można znaleźć poniżej. W każdym przypadku, gdy w niniejszym Powiadomieniu pojawiają się słowa: “CBRE”, “my”, “nas” , “nasze”, itd. odnoszą się one do odpowiedzialnego podmiotu CBRE określonego w Załączniku 1 poniżej.

Globalne powiadomienie o ochronie prywatności

1. Wyrażenie zgody poprzez korzystanie

W niniejszym Globalnym powiadomieniu o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób CBRE gromadzi, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe uzyskane za pośrednictwem niniejszej Witryny, kontaktów nawiązywanych przez Państwa z nami w mediach społecznościowych oraz innych kontaktów zawodowych z Państwem. Należy wziąć pod uwagę, że korzystanie z tej Witryny w prawnie dopuszczalnym zakresie jest równoznaczne ze zrozumieniem i akceptacją warunków niniejszego Globalnego powiadomienia o ochronie prywatności

2. Dane osobowe, które gromadzimy i ich źródła

W zależności od sposobu Państwa interakcji z CBRE mogą Państwo być osobą, której dane dotyczą, jako użytkownik naszej Witryny lub jako osoba do kontaktu biznesowego CBRE, utrzymująca kontakt zawodowy z CBRE, taka jak dostawca, klient, pracownik klienta, konsultant lub partner biznesowy.

     Nie ma obowiązku ustawowego ani umownego, który wymagałby od Państwa podania swoich danych osobowych CBRE. Przekazanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Mogą Państwo zdecydować się nie podawać nam swoich danych osobowych, jednak w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z naszych Witryn, usług i/lub utrzymywać kontaktu z nami. Ponadto, podanie swoich danych osobowych może być konieczne, aby umożliwić nam realizację umowy zawartej z Państwem i/lub świadczenie usług na Państwa rzecz. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie i jak zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, można znaleźć w zamieszczonym poniżej.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i podstawy prawne

Cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne tego działania, są następujące:

 • Zarządzanie i zapewnianie dostępu do Witryny

  Przetwarzamy Państwa dane dotyczące plików cookie, urządzeń i analityki internetowej w celu zarządzania i zapewnienia Państwu dostępu do Witryny. Przetwarzamy te dane osobowe, gdy jest to konieczne, w oparciu o nadrzędny, uzasadniony interes biznesowy CBRE lub innych podmiotów zewnętrznych, aby zapewnić Państwu lub Państwa pracodawcy dostęp do Witryny, którą prowadzimy w celach marketingowych i innych celach biznesowych lub w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).

 • Aby komunikować się z Państwem w sprawie Państwa podania o pracę i określić Państwa kwalifikacje oraz przydatność na wolne stanowiska

  Przetwarzamy Państwa dane dotyczące plików cookie, urządzeń i analityki internetowej w celu zarządzania i zapewnienia Państwu dostępu do Witryny. Przetwarzamy te dane osobowe, gdy jest to konieczne, w oparciu o nadrzędny, uzasadniony interes biznesowy CBRE lub innych podmiotów zewnętrznych, aby zapewnić Państwu lub Państwa pracodawcy dostęp do Witryny, którą prowadzimy w celach marketingowych i innych celach biznesowych lub w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).

 • W celu przeprowadzenia i zarządzania procesem wdrażania pracowników

  Przetwarzamy Informacje dotyczące wdrażania pracowników w celu przeprowadzenia i zarządzania procesem wdrażania pracowników, jeśli zaproponujemy, a Państwo zaakceptują zatrudnienie u nas. Przetwarzamy te dane osobowe, gdy jest to konieczne, aby utworzyć z Państwem stosunek pracy lub stosunek umowny i przekazujemy te informacje do Państwa akt osobowych w celu prowadzenia dokumentacji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych CBRE, w tym do prowadzenia dokumentacji, w celach przedumownych (np. w celu podjęcia kroków w odpowiedzi na Państwa wniosek przed zawarciem potencjalnego stosunku pracy), do innych nadrzędnych i uzasadnionych interesów biznesowych CBRE i/lub w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).

 • Aby prowadzić transakcje biznesowe i utrzymywać z Państwem relacje zawodowe

  Przetwarzamy Państwa Dane kontaktowe i Informacje o relacjach zawodowych w celu zawierania transakcji i utrzymywania relacji zawodowych z Państwem lub Państwa pracodawcą. Przetwarzamy te dane osobowe, gdy jest to konieczne, aby podjąć kroki przed zawarciem umowy z Państwem (na Państwa prośbę), w związku z nadrzędnymi i uzasadnionymi interesami biznesowymi CBRE lub innych podmiotów zewnętrznych, takimi jak świadczenie żądanych usług na rzecz Państwa lub Państwa pracodawcy, lub na podstawie Państwa zgody (jeśli wymaga tego prawo).

 • W celu zapewnienia Państwu odpowiedniego marketingu

  Przetwarzamy Państwa Dane kontaktowe, Dane rejestracyjne, Dane marketingowe i Dane techniczne z reklam podmiotów zewnętrznych oraz Dane dotyczące plików cookie, urządzeń i analityki sieci Web w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie usług, ofert, wydarzeń i biuletynów, w przypadku których wyrazili Państwo zainteresowanie lub w sprawie podobnych ofert lub usług (w tym tworzonych przez podmioty zewnętrzne, takie jak partnerzy biznesowi) oraz w celu lepszego kierowania naszych reklam i dostarczania odpowiednich ofert, którymi byliby Państwo zainteresowani. W razie potrzeby przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o nadrzędne interesy biznesowe CBRE lub innych podmiotów zewnętrznych (takich jak Państwa pracodawca lub partnerzy biznesowi), aby informować Państwa i naszych klientów o naszych najnowszych aktualnościach, produktach i usługach oraz aby lepiej kierować nasze reklamy do Państwa lub na podstawie Państwa zgody (jeśli wymaga tego prawo).


 • W celu utrzymania reputacji marki CBRE i zarządzania nią – media społecznościowe

  Przetwarzamy Państwa Informacje dotyczące mediów społecznościowych, aby utrzymać reputację marki CBRE poprzez naszą obecność na obsługiwanych przez CBRE i zewnętrznych stronach mediów społecznościowych, w tym poprzez Kontakty zawodowe z Państwem, gdy wchodzą Państwo w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych. Przedmiotowe dane osobowe przetwarzamy zgodnie z potrzebą, w oparciu o nadrzędne interesy biznesowe CBRE związane z utrzymanie reputacji naszej marki i zarządzaniem nią oraz w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).


 • W celu prowadzenia, oceny i ulepszania naszej działalności

  Przetwarzamy Państwa Dane marketingowe, Informacje dotyczące relacji zawodowej oraz dane dotyczące plików cookie, urządzeń i analiz sieci Web w następujących celach: obsługa, ocena i doskonalenie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie naszą komunikacją, określanie skuteczności naszych działań reklamowych i ich optymalizacja, analizowanie naszych produktów, usług, aplikacji i witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych, zwiększanie przystępności naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz wszelkich innych zasobów cyfrowych). Przedmiotowe dane osobowe przetwarzamy zgodnie z potrzebą, w oparciu o nadrzędne i uzasadnione interesy biznesowe CBRE w celu obsługi i ulepszenia naszej działalności oraz w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).


 • W celu przestrzegania zobowiązań prawnych i ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

  W celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, wykonania zgodnych z prawem poleceń organów państwowych odnoszących się do ujawniania danych osobowych lub w inny sposób w celu spełnienia zobowiązań prawnych. Wykorzystujemy wszelkie dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, jeśli jest to prawnie dozwolone. Przetwarzamy te dane osobowe, gdy jest to konieczne w celu spełnienia zobowiązań prawnych CBRE lub w oparciu o nadrzędne i uzasadnione interesy biznesowe CBRE w celu dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub w oparciu o Państwa zgodę (jeśli wymaga tego prawo).
  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te inne sposoby wykorzystywania informacji, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

4. Udostępnianie Państwa danych osobowych

W prawnie dopuszczalnym zakresie gromadzone przez nas dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane przez wymienione niżej kategorie odbiorców. Niektórzy z nich mogą znajdować się w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu prywatności i ochrony danych osobowych, porównywalnego do tego w Państwa kraju ojczystym, w celach określonych w punkcie W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i podstawy prawne, zamieszczonym powyżej.  Firma CBRE wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia dotyczące wewnętrznego udostępniania danych osobowych. Więcej informacji podano w punkcie dot. międzynarodowych transferów danych.  

 • Wewnętrznie innym podmiotom CBRE

  Grupa CBRE to firma globalna, a dane osobowe, które CBRE gromadzi lub pozyskuje od Państwa, mogą być udostępniane podmiotom CBRE i przez nie przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe i podstawy prawnezamieszczonym powyżej.   Możemy na przykład udostępniać Państwa dane osobowe wewnętrznie:

  • innemu podmiotowi CBRE lepiej dostosowanego do udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę,
  • decydentowi zatrudnionemu przez inny podmiot CBRE lub
  • administratorom witryn zatrudnionym przez inny podmiot CBRE (określanym w niektórych jurysdykcjach jako podmioty przetwarzające dane), którzy przetwarzają określone Państwa dane osobowe w celu zarządzania Państwa dostępem do Witryny, jej utrzymywania i ulepszania. 

  Potencjalnie istotne podmioty CBRE zdefiniowano w Załączniku 1.

 • Podmiotom zewnętrznym

  Potencjalnie istotne podmioty zewnętrzne to:

  • Usługodawcy , którzy pomagają nam w dostarczaniu usług IT, w zakresie cyberbezpieczeństwa i hostingu danych, agencje marketingowi, reklamowe i komunikacyjne, dostawcy usług analizy plików cookie, reklamodawcy internetowi oraz dostawcy usług testowania/analizy witryn internetowych.
  • Zewnętrzni dostawcy plików cookie, którzy mogą śledzić Państwa aktywność na naszej Witrynie za pomocą plików cookie, aby wyświetlać Państwu reklamy w oparciu o Państwa zainteresowania podczas przeglądania przez Państwa Witryny lub korzystania z mediów społecznościowych i do celów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, w tym na temat metod udzielania i odwoływania zgody, podano niżej w Powiadomieniu o plikach cookie below. 
  • Konsultanci i doradcy, którzy pomagają nam w działaniach prawnych, regulacyjnych i biznesowych, tacy jak radcy prawni, konsultanci ds. zgodności i audytorzy biznesowi.
  • Partnerzy biznesowi w przypadku fuzji lub , sprzedaży, np. w przypadku połączenia CBRE z inną organizacją lub w przypadku przeniesienia naszych aktywów lub działalności.
 • Prawny obowiązek ujawnienia danych

  Konieczne może być ujawnienie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym, takim jak sądy, strony w procesach, agencje rządowe i/lub regulacyjne, gdy będzie to wymagane na mocy przepisów prawa lub w związku z postępowaniem sądowym albo podobnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub w związku z innym obowiązkiem prawnym, w odpowiedzi na wiążące prawnie żądania organów władzy państwowej, w tym związane ze spełnieniem wymogów agencji bezpieczeństwa narodowego lub organów porządkowych, lub w specjalnych przypadkach, gdy mamy powód, aby uważać, że ujawnienie Państwa danych osobowych jest koniecznie w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia powództwa przeciwko osobie, która może działać na Państwa szkodę lub też naruszać (świadomie lub nieświadomie) nasze prawa lub własność bądź w celu naszej ochrony.
  CBRE stara się nie ujawniać Państwa danych osobowych pracowników w odpowiedzi na nakazy sądowe, wezwania sądowe lub inne zobowiązania prawne wywodzące się spoza Państwa kraju ojczystego, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W szczególności CBRE, Inc. oceniła i uważa, że ani ona, ani jej amerykańskie jednostki zależne nie podlegają, a dane osobowe przekazywane do CBRE US nie mogą być objęte amerykańską Ustawą o zagranicznych systemach wywiadowczych ("Foreign Intelligence Surveillance Act, „FISA") , artykuł 702, ponieważ CBRE US nie kwalifikuje się jako dostawca usług komunikacji elektronicznej, zgodnie z definicją zawartą w par. 2510, art. 18 Kodeksu praw USA, ani jako dostawca usług zdalnego przetwarzania danych, zgodnie z definicją zawartą w par. 2711, art.18 Kodeksu praw USA.  W związku z tym amerykańskie organy wywiadowcze nie mogą wydać żądania ujawnienia danych na mocy ustawy FISA dla CBRE, Inc. ani jej spółek zależnych w USA. Jednak w przypadku, gdy w jakimś momencie CBRE otrzyma nakaz ujawnienia danych zgodny z ustawą FISA, opublikujemy Raport Przejrzystości na witrynie cbre.com i na naszych witrynach w EOG (zob. oświadczenie Schrems II). Wszelkie dane osobowe przekazywane przez CBRE do USA są szyfrowane w trakcie przesyłania.

 

5. Przekazywanie danych za granicę

 • Przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach

  W zależności od podmiotu CBRE, który jest odpowiedzialnym podmiotem CBRE (patrz Załącznik 1 poniżej) oraz odbiorców (patrz punkt Udostępnianie danych osobowych zamieszczony powyżej),  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane i hostowane w krajach innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane, w tym w krajach, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w kraju, w którym pierwotnie przekazali Państwo te dane lub w którym zostały one pierwotnie zgromadzone.

  W przypadku międzynarodowych transferów danych zobowiązujemy się chronić Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Jeśli znajdują się Państwo na obszarze administracyjnym poza USA, przekazanie danych osobowych do innego kraju, w szczególności do CBRE, Inc. w Stanach Zjednoczonych, jest warunkiem przekazania żądanych informacji i/lub wykonania żądanej usługi. W zakresie dozwolonym przez prawo, Państwa prośba o informacje i/lub usługi również stanowi Państwa zgodę na przekazywanie danych za granicę.

 • Przekazywanie danych z EOG i Wielkiej Brytanii do krajów spoza EOG

  W odniesieniu do międzynarodowych transferów danych inicjowanych przez CBRE z Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") lub Wielkiej Brytanii do odbiorców na obszarach administracyjnych spoza EOG,


  • niektórzy odbiorcy są zlokalizowani w państwach uznawanych za państwa zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z prawem UE (lub prawem brytyjskim, w stosownych przypadkach). W związku z tym przekazywanie danych nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń wynikających z przepisów UE (lub brytyjskich, w stosownych przypadkach) w dziedzinie ochrony danych.
  • inni odbiorcy są zlokalizowani w państwach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z prawem UE lub brytyjskim, np. w USA. Jeśli wynika to z przesłanek prawnych, wdrożyliśmy na tych obszarach odpowiednie zabezpieczenia, takie jak standardowe klauzule umowne UE, i/lub bazujemy na wiążących regułach korporacyjnych odbiorcy czy stosownych derogacjach.  W stosownych przypadkach wdrażamy dodatkowe zabezpieczenia techniczne i umowne. Zgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo poprosić o dodatkowe informacje na temat odpowiednich zabezpieczeń (zob. punkt Kontakt zamieszczony poniżej).

  Jak wspomniano powyżej (zob. punkt Prawny obowiązek ujawnienia danych), spółka CBRE stwierdziła i stoi na stanowisku, że władze państwowe USA nie mogą przekazać spółce CBRE Inc. i jej podmiotom zależnym w USA zgodnego z prawem żądania ujawnienia danych osobowych zgodnie z FISA 702. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez CBRE do USA są szyfrowane w trakcie przesyłania.

   

6. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych przed utratą, nieuprawnioną zmianą lub ujawnieniem. Dane podane przez Państwa są szyfrowane podczas przesyłania i w spoczynku. Wykorzystujemy oparte na rolach mechanizmy kontroli dostępu, aby ograniczać dostęp do Państwa danych osobowych na zasadzie wiedzy koniecznej, zgodnie z celami, dla których zostały zgromadzone. Korzystamy z systemów wykrywania złośliwego oprogramowania i włamań, aby chronić naszą sieć przed nieupoważnionym dostępem. Poza tym dysponujemy planem reagowania na incydenty, aby szybko reagować na wszelkie podejrzenia wycieków lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

W przypadku, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe usługodawcom, sprawdzamy najpierw, czy ich środki techniczne i organizacyjne zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

7. Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe:

Gromadzone od Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cele gromadzenia tychże danych, w prawnie dopuszczalnym zakresie. Podejmujemy wszelkie wysiłki w dbałości o to, aby w chwili, gdy Państwa dane osobowe przestaną nam być potrzebne, dane te zostały usunięte z naszych systemów i rejestrów i/lub poddane anonimizacji skutkującej tym, że nie będzie możliwe ustalenie Państwa tożsamości na podstawie przedmiotowych danych (chyba że musimy je zachować w związku z koniecznością przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji).

8. Państwa prawa dot. prywatności

   a. Komunikacja marketingowa – prawa do rezygnacji i sprzeciwu


   Podczas Państwa rejestracji na naszej Witrynie możemy poprosić o zaznaczenie, czy chcieliby Państwo otrzymywać od Grupy CBRE komunikaty elektroniczne, takie jak oferty, informacje, sprawozdania i inne komunikaty promocyjne. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę lub zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów w dowolnym momencie, kontaktując się z Grupą CBRE w sposób opisany poniżej lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji lub anulowania subskrypcji zawartymi w treści jakiejkolwiek wiadomości marketingowej otrzymanej od nas.
   Ponadto, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu, polegając na naszych uzasadnionych celach, przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu, z którego mogą Państwo skorzystać w dowolnej chwili. Należy pamiętać, że w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania, może to wpłynąć na naszą zdolność wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym Powiadomieniu.

   b. Dane kontaktowe – komunikacja marketingowa

   Niezależnie od podmiotu CBRE odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych i komunikację marketingową, mogą Państwo skontaktować się z nami centralnie, jak określono poniżej, a my zadbamy o to, aby odpowiedzialny podmiot CBRE otrzymał Państwa prośbę dotyczącą komunikacji marketingowej i niezwłocznie zastosował się do niej:
   (i) wysyłając e-mail na adres [email protected], wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail – należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości

    • Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected], wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail; należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości
    • Jeżeli znajdują się Państwo w Azji albo regionie Pacyfiku, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected], wraz z kopią otrzymanej wiadomości e-mail – należy wpisać „Usuń” w temacie wiadomości

   (ii) telefonicznie pod numerem +1 877 227 3330 lub faksem, pod numerem, at +1 212 618 7085

   (iii) pocztą tradycyjną, , pod adresem CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy
   Państwa decyzja o rezygnacji z otrzymywania biuletynów lub korespondencji promocyjnej i marketingowej nie może mieć wpływu na inne działania związane z przetwarzaniem, które byłyby nadal dozwolone na mocy obowiązującego prawa, np. przekazywanie Państwu komunikatów transakcyjnych.


   c. Żądanie dostępu do swoich danych osobowych i inne prawa

   W zależności od przepisów prawa obowiązujących w Państwa kraju i przepisów, którym Państwo podlegają, mogą Państwu przysługiwać wszystkie lub niektóre z wymienionych niżej praw. Mogą Państwo złożyć wniosek o skorzystanie z tych praw, korzystając z Portalu praw podmiotów danych dane dotyczą lub kontaktując się z nami pod adresem  [email protected].  Niezależnie od podmiotu CBRE odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo korzystać ze scentralizowanych danych kontaktowych, a CBRE zadba o to, aby odpowiedzialny podmiot CBRE otrzymał wniosek i niezwłocznie na niego odpowiedział, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. CBRE udziela wyczerpującej odpowiedzi na wnioski tego rodzaju, nawet jeśli nie określą Państwo właściwego podmiotu CBRE, na ręce którego składają wniosek. 

   • Prawo dostępu: Mogą Państwo mieć prawo do uzyskania od CBRE potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeśli są, mogą Państwo zażądać do nich dostępu. Mogą Państwo mieć prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych poddanych przetworzeniu. Za dodatkowe kopie, o które Państwo wnioskują, CBRE może naliczyć uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. 

   • Prawo do sprostowania: Mogą Państwo mieć prawo do uzyskania od CBRE sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa.

   • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Może przysługiwać Państwu prawo do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych, w którym to przypadku CBRE musi postępować zgodnie z wymaganiami.

   • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.  

   • Prawo do przenoszenia danych: Mogą Państwo mieć prawo do otrzymania danych osobowych, które przekazali Państwo CBRE w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mogą Państwo też mieć prawo do swobodnego przekazania tych danych innemu podmiotowi.

   • Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakikolwiek sposób przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem. Prawo do wycofania zgody ma zastosowanie w szczególności do zgód udzielonych w celach marketingowych i profilowania, jeśli dotyczy.

   • Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach może przysługiwać Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez CBRE, natomiast spółka CBRE może zostać zobowiązana do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wskaże przekonujące i uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesu, swobód i praw, tudzież wiązać się będą z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych.  Prawo do wniesienia sprzeciwu może w szczególności nie znajdować zastosowania, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub wykonania umowy już zawartej.

   • Prawo do informacji na temat możliwości wycofania zgody oraz informacje dot. konsekwencji takiego postępowania.

   • Prawo do informacji o podmiotach zewnętrznych, którym udostępniamy dane.

   • Prawo do złożenia skargi na ręce właściwego organu ochrony danych w Państwa kraju zamieszkania lub w kraju, w którym znajduje się odpowiedzialny podmiot CBRE, w szczególności w odniesieniu do rezultatów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  Wykaz organów ochrony danych w Unii Europejskiej jest dostępny w Europejskiej Radzie Ochrony Danych.  W Brazylii właściwym organem ds. ochrony danych jest Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

   d. Brazylia

   Oprócz innych praw przysługujących na mocy obowiązującego prawa, w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Brazylii, mogą Państwo mieć prawo do żądania weryfikacji decyzji podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na Państwa interesy, w tym decyzji mających na celu zdefiniowanie Państwa profilu osobistego, zawodowego, konsumpcyjnego i kredytowego lub określonych aspektów Państwa osobowości.

   e. Chiny

   Oprócz innych praw przysługujących na mocy obowiązującego prawa, w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Chinach, mogą Państwo mieć prawo do rezygnacji ze statusu użytkownika aplikacji i anulowania kont online.

    

9. Zmiany w niniejszym Powiadomieniu

Jesteśmy szybko rozwijającą się globalną firmą. Będziemy w dalszym ciągu oceniać niniejsze Powiadomienie w odniesieniu do nowych technologii i usług, praktyk biznesowych oraz potrzeb klientów, a także wprowadzać zmiany w niniejszym Powiadomieniu w miarę potrzeb. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszym Powiadomieniu, wprowadzimy je także tutaj, a jeśli zmiany te będą znaczące, przekażemy bardziej wyraźne powiadomienie (w tym w przypadku niektórych usług, powiadomienie e-mail o zmianach Powiadomienia). W razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę.

10. Przedstawiciel w UE i Wielkiej Brytanii w ramach rozporządzenia RODO

Wyznaczyliśmy przedstawiciela każdego odpowiedzialnego podmiotu CBRE zlokalizowanego poza EOG i Wielką Brytanią. Jego zadaniem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO i brytyjskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych. Dane kontaktowe przedstawicieli są następujące:


Przedstawiciel w UE (art. 27 RODO)

CBRE GmbH, Isartorpl. 1, 80331 Monachium, Niemcy
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii (art. 27 brytyjskiego rozporządzenia RODO)

CBRE Limited, Henrietta House; Henrietta Place; Londyn; W1G 0NB
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

11. Inspektorzy ochrony danych

Wyznaczyliśmy, zgodnie z lokalnym prawem, inspektorów ochrony danych dla naszych spółek zależnych w Niemczech, Francji i UE (kraje oprócz Niemczech i Francji), Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych polityk lub praktyk dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Rozporządzenie RODO i brytyjskie rozporządzenie RODO

Niemcy:  CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH i CBRE Capital Advisors GmbH

[email protected]

Niemcy:  CBRE Global Investors Germany GmbH

[email protected]

Niemcy:  CBRE GWS Industrial Services GmbH i CBRE GWS IFM Industrie GmbH

[email protected]

Francja

[email protected]

Wielka Brytania

[email protected]

UE (oprócz Francji i Niemiec)

[email protected]

Brazylijska ustawa LGPD

Brazylia

[email protected]

 

C. Polityka prywatności konsumentów w Kalifornii

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia (“Konsumenci”), obowiązująca w CBRE Polityka prywatności konsumentów w Kalifornii (“Polityka dot. Kalifornii”) uzupełnia informacje podane w niniejszym Powiadomieniu i zawiera dodatkowe informacje na temat Państwa praw w zakresie ochrony prywatności oraz sposobów korzystania z nich.  Polityka dot. Kalifornii ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które pozyskaliśmy od osób zamieszkujących stan Kalifornia w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę ostatniej aktualizacji Polityki dot. Kalifornii

D. Powiadomienie dotyczące plików cookie – automatyczne gromadzenie danych

Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie na naszej Witrynie, a nasze centrum Cookie Preference pozwala ograniczyć wykorzystywanie przez nas plików cookie innych niż Wymagane pliki cookie.

Co to jest plik cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna przechowuje na Państwa komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, zawierający informacje na temat Państwa działań w tej witrynie. Pliki cookie służą różnym celom Pozwalają np. Państwu efektywnie poruszać się między stronami, umożliwiają zapamiętywanie preferencji, analizowanie korzystania z naszej Witryny i ogólnie poprawiają zadowolenie użytkowników, a także zapewniają, że reklamy oglądane przez Państwa w Internecie są bardziej dostosowane do Państwa i Państwa zainteresowań. Plik cookie zawiera nazwę serwera, z którego pochodzi, czas wygaśnięcia pliku cookie oraz wartość – zazwyczaj jest to wygenerowany losowo unikalny numer. Zawierają również dane dotyczące korzystania z naszej Witryny. W zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych informacje te mogą się kwalifikować jako dane osobowe.

Pliki cookie, które wykorzystujemy

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie

Korzystamy z sesyjnych plików cookie, które są tymczasowymi plikami cookie, usuwanymi z pamięci urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera, a także z trwałych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu aż do ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia. Pliki cookie na naszej witrynie dzielimy na trzy kategorie.

 • Wymagane pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do umożliwiania podstawowych funkcji niniejszej Witryny, takich jak identyfikacja Państwa jako ważnego użytkownika, zapewnienie, że nikt inny nie będzie mógł zalogować się z innego komputera w tym samym czasie na Państwa konto oraz aby móc świadczyć lepsze usługi w oparciu o Państwa preferencje dotyczące rejestracji. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania i respektowania Państwa preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem naszego centrum Cookie Preference.

   

 • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam analizować korzystanie z Witryny w celu oceny i poprawy wydajności. Mogą one również być wykorzystywane w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej Witrynie. Na przykład, dostarczanie nam informacji na temat sposobu korzystania z naszej Witryny pomaga nam w ułatwianiu przeprowadzania wszelkich promocji lub ankiet, które dostarczamy.

   

 • Pliki cookie reklamowe: Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy wyświetlane na naszej Witrynie lub witrynach zewnętrznych były bardziej odpowiednie dla Państwa, mogą umożliwiać udostępnianie pewnych stron portali społecznościowych lub publikowanie komentarzy na naszej Witrynie.

Rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie

Szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na naszej Witrynie znajdują się w centrum Cookie Preference dostępnym za pośrednictwem łącza „Preferencje dotyczące plików cookie” dostępnego na przycisku naszej Witryny. Prosimy kliknąć opcję „Szczegółowe ustawienia” w sekcjach dotyczących funkcjonalnych plików cookie i reklamowych plików cookie.

Wymagania dotyczące zgody

W zależności od obowiązujących przepisów o ochronie danych możemy umieszczać i wykorzystywać funkcjonalne pliki cookie i reklamowe pliki cookie wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody za pośrednictwem naszego banera dotyczącego plików cookie. Nasze centrum Cookie Preference na naszej Witrynie umożliwia dokonanie dalszych wyborów i/lub wycofanie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie (z wyjątkiem Wymaganych plików cookie).

Śledzenie wydajności za pomocą podobnych technologii śledzenia

Czasami korzystamy z technologii śledzenia wydajności, takich jak sygnały nawigacyjne, piksele i znaczniki, w naszych marketingowych wiadomościach e-mail lub w reklamach wyświetlanych na naszej Witrynie lub zewnętrznych witrynach internetowych. Te technologie śledzenia wydajności mogą być dostarczane przez nas lub przez podmioty zewnętrzne i pomagają nam śledzić, czy odbiorca wiadomości e-mail wykonał zdarzenie, np. zarejestrował się na bezpłatną wersję próbną lub czy użytkownik kliknął reklamę. Dalsze informacje na temat technologii śledzenia wydajności wykorzystywanych w naszych marketingowych wiadomościach e-mail oraz na naszej Witrynie lub zewnętrznych witrynach internetowych są dostępne za pośrednictwem łącza „Preferencje dotyczące plików cookie” umieszczonego na przycisku naszej Witryny.   Prosimy kliknąć opcję „Szczegółowe ustawienia” w sekcjach dotyczących funkcjonalnych plików cookie i reklamowych plików cookie.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie

Centrum Cookie Preference

Nasze centrum Cookie Preference na naszej Witrynie umożliwia dokonanie wyborów dotyczących wykorzystywania przez nas plików cookie (z wyjątkiem Wymaganych plików cookie). Jeśli korzystają Państwo z naszego centrum Cookie Preference na urządzeniu mobilnym, przetwarzamy identyfikator reklamowy Państwa urządzenia, aby uszanować Państwa wybory dokonane za pośrednictwem naszego centrum Cookie Preference. Jeśli dokonają Państwo wyborów w zakresie plików cookie w naszym centrum Cookie Preference (np. odrzucą określony plik cookie), trwałe pliki cookie zostaną ustawione przez sieci reklamowe wymienione w naszym centrum Cookie Preference, aby spełnić Państwa preferencje.
Jeśli usuną Państwo pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie, w tym plików cookie rezygnacji ustawionych, aby uszanować wybory dokonane przez Państwa w naszym centrum Cookie Preference. Aby ponownie ustawić swoje preferencje, konieczne będzie ponowne przejście do centrum Cookie Preference. Ponadto, jeśli znajdują się Państwo na terenie EOG lub Brazylii, na Witrynie będzie również wyświetlony baner dotyczący plików cookie, aby w razie potrzeby mogli Państwo ponownie wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Nie śledzić

Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledzić” w przeglądarce. Korzystanie z technologii śledzenia może być jednak kontrolowane przez nasze centrum Cookie Preference.

Wyłączanie plików cookie i zapobieganie dalszemu korzystaniu z nich

Oprócz ograniczenia plików cookie za pośrednictwem centrum Cookie Preference mogą Państwo w dowolnym momencie ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z niniejszej Witryny, zmieniając konfigurację przeglądarki. Instrukcje na temat tego, jak to zrobić oraz więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo na https://www.allaboutcookies.org/. Każda przeglądarka ma inne ustawienia i konfiguracje, jednak ustawienia plików cookie zazwyczaj można zmienić w menu przeglądarki „Preferencje” albo „Narzędzia”. Dodatkowe informacje znaleźć można również w menu „Pomoc” przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie wymaganych plików cookie spowoduje, że Witryna nie będzie działać prawidłowo.

Kontakt

Mogą Państwo się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości w zakresie niniejszego Powiadomienia, pytań lub problemów dotyczących korzystania z naszej Witryny albo wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Naszą standardową praktyką biznesową jest przechowywanie wszystkich wiadomości od osób odwiedzających naszą Witrynę, aby móc świadczyć Państwu lepsze usługi.
Mogą się Państwo z nami skontaktować, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, USA, Attention: Global Director, Data Privacy.
Możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoszonych przez Państwa. Jeżeli wolą Państwo, abyśmy kontaktowali się z Państwem w inny sposób, prosimy o przekazanie nam stosownej informacji, a my postaramy pozytywnie ustosunkować się do prośby.

Osoby z Bliskiego Wschodu albo Afryki odwiedzające Witrynę

Jeżeli znajdują się Państwo w Europie, na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, mogą Państwo również wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Wielka Brytania, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

Osoby z Azji albo regionu Pacyfiku odwiedzające Witrynę

Jeżeli znajdują się Państwo w Azji lub rejonie Pacyfiku, można skontaktować się z nami e-mailowo pod adresem [email protected] lub napisać do nas na adres 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.


Załącznik 1

Jeśli nie jest dla Państwa jasne, który podmiot CBRE jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Postaramy się pomóc Państwu zidentyfikować odpowiedzialny podmiot CBRE.

 

Działanie związane z przetwarzaniem danych

Odpowiedzialny podmiot CBRE

A.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny www.CBRE.com, w tym danych konta podczas rejestracji na stronie www.CBRE.com

CBRE, Inc.
2100 McKinney Avenue,
Suite 1250
Dallas, TX 75201
Tel +1 214 979 6100

B.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem lokalnych Witryn CBRE, w tym Danych rejestracyjnych (z wyjątkiem określonych czynności przetwarzania opisanych w punkcie C. poniżej)

Podmiot lub podmioty CBRE znajdujące się w każdym kraju, który prowadzi lokalną Witrynę CBRE (zgodnie z informacjami podanymi w poniższym linku) są ogólnie odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że w Powiadomieniach lokalnych, dostępnych na odpowiednich lokalnych Witrynach CBRE, określono inaczej.
W zakresie, w jakim kilka podmiotów CBRE działających jako współadministratorzy jest podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa danych osobowych (zgodnie z informacjami podanymi w poniższym linku), mogą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych w stosunku do wszystkich tych podmiotów CBRE i mogą Państwo zażądać kopii zawierającej istotę porozumienia o działaniach w charakterze współadministratorów, pisząc na adres [email protected].  
Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w tym linku.

C.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach Kontaktów zawodowych z Państwem prowadzonych w sposób inny niż za pośrednictwem Witryny.

Podmiot CBRE, z którym utrzymują Państwo Kontakty zawodowe lub który gromadzi Państwa dane osobowe za pośrednictwem zasobów zewnętrznych (np. witryn prowadzonych przez konkurencję w mediach społecznościowych) jest podmiotem CBRE odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że w Powiadomieniach lokalnych, zamieszczonych na odpowiednich lokalnych Witrynach CBRE, określono inaczej.  Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w tym linku.

D.

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryn mediów społecznościowych obsługiwanych przez CBRE.

W przypadku witryn mediów społecznościowych obsługiwanych przez CBRE administratorem danych jest podmiot CBRE wskazany na witrynie mediów społecznościowych jako operator witryny mediów społecznościowych i/lub osoba do kontaktu.