Artykuł

Zmieniające się potrzeby organizacji w 2023 – 12 najważniejszych obszarów

W 2023 roku w obliczu rosnących wyzwań ekonomicznych długofalowe zobowiązania ESG coraz częściej będą walczyć o uwagę z krótkoterminową presją oszczędności.

marca 10, 2023

Przez Joanna Mroczek Przemyslaw Pietak Anna Jarzebowska

zdjęcie przedstawia zmieniające się potrzeby organizacji w 2023 roku

Znajdujemy się w jedynym w swoim rodzaju punkcie zwrotnym w sektorze nieruchomości, w którym warunki zewnętrzne, takie jak inflacja czy kryzys klimatyczny, fundamentalnie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość, a liderzy na rynku nieruchomości komercyjnych zmagają się z wieloma różnymi krytycznymi problemami jednocześnie.

Nasza ostatnia ankieta wykazała, że dwoma najczęściej przewijającymi się tematami wśród przedsiębiorstw są ESG, a zaraz potem „poprawa wyników portfela”.
Na początku 2023 roku jasnym jest, że w obliczu rosnących wyzwań ekonomicznych bardziej długofalowe zobowiązania w zakresie ESG coraz częściej będą walczyć o uwagę
z krótkoterminową presją oszczędności.

Z ankiety Occupier Client Priorities przeprowadzonej przez CBRE UK wśród 50 firm
ze wszelkiego rodzaju branż wyróżniło się 12 głównych potrzeb, które będą interesować organizacje obecnie i w przyszłości.

 1. ESG
 2. Poprawa wyników portfela inwestycyjnego
 3. Powrót do biura
 4. Umiejętności i talenty
 5. Podaż pracowników i wybór lokalizacji
 6. Cyfryzacja i technologia
 7. Wyzwania ekonomiczne
 8. Analityka biznesowa i dane biznesowe
 9. Logistyka, produkcja i łańcuch dostaw
 10. Elastyczne przestrzenie domowe i zewnętrzne
 11. Kluczowe warunki dla postępu cyfrowego
 12. Przedefiniowanie relacji wynajmujących i najemców

ESG

ESG zwyciężyło jako numer jeden wśród ogólnych priorytetów firm, a 75% klientów wskazało ESG jako jeden z ich pięciu głównych obszarów zainteresowania. Co więcej,
11% klientów uznało ESG za swój priorytet numer jeden w ustalaniu strategii w zakresie nieruchomości.

Do głównych wyzwań w dziedzinie ESG należą:

 1. Osiągnięcie celów zerowej emisyjności w coraz trudniejszych warunkach finansowych
 2. Chęć bycia kojarzonym z nieruchomościami o wysokiej jakości ekologicznej
 3. Chęć bycia znanym jako organizacja wiodąca w zakresie różnorodności, równości
  i włączania

Jak możemy pomóc organizacjom w obszarze ESG:

 • Poprzez wspólną pracę z inwestorami i wynajmującymi nad realizacją Waszych celów i ambicji
 • Sporządzanie raportów nt. ESG, ujawnianie informacji i realizację publicznych celów zgodnie z wymaganiami ustawowymi, dając klientom dowód naszej wiodącej pozycji
 • Poprawę relacji, zwiększanie produktywności i tworzenie kultury zrównoważonego rozwoju, dzięki podnoszeniu kwalifikacji i dedykowanym szkoleniom w zakresie ESG.

Poprawa wyników portfela inwestycyjnego

Poprawa wyników portfela została wskazana przez 67% respondentów jako jeden z pięciu głównych priorytetów firm, przy czym 27% wymieniło ją również jako ich priorytet numer jeden.

Nasi klienci mówią nam, że oszczędności są dla nich coraz ważniejszą kwestią, gdy mają do czynienia z trudnymi warunkami rynkowymi, ale z jakimi jeszcze wyzwaniami
się mierzą?

Do głównych wyzwań związanych z poprawą wyników portfela należą:

 1. Sprawne zarządzanie wydatkami, jednocześnie starając się zmodyfikować portfele nieruchomości pod kątem nowej rzeczywistości związanej z pracą hybrydową,
 2. Tworzenie najlepszych miejsc i powierzchni, by sprostać strategicznym potrzebom tak pracowników, jak i organizacji,
 3. Realizacja zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy

Z jakimi wyzwaniami mierzą się nasi klienci i w jaki sposób możemy pracować nad przebudową strategii w dziedzinie nieruchomości. Jak możemy pomóc?

 • Pomagamy naszym klientom przebudować ich strategie w dziedzinie nieruchomości w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania kierownictwa i pracowników w zakresie praktyk pracy
 • Udzielając wskazówek i doradzając w kwestiach strategicznych, w sytuacjach kryzysowych.

Powrót do biura

Powrót do biura został wskazany jako jeden z pięciu głównych priorytetów przez ponad połowę (56%) respondentów. Wiele firm wskazuje większą niepewność co do planów
na przyszłość pracy, większą niż w roku ubiegłym. Przy presji na szczeblu zarządu
na realizację zadań, ale i konieczności zrównoważenia jej z zaangażowaniem pracowników
i poziomem zajęcia biur.

Do głównych wyzwań związanych z powrotem do biura należą:

 1. Wdrożenie skutecznych praktyk pracy odpowiednich dla pracy hybrydowej
  na przyszłość
 2. Zachęcanie pracowników do regularnego spędzania czasu w biurze
 3. Presja na szczeblu zarządu na realizację zadań

Jakie są wyzwania związane z powrotem do biura? Jak możemy pomóc?

Jest to złożony i budzący emocje temat zarówno dla pracowników, którzy przystosowali swoją pracę i życie prywatne do pracy zdalnej, jak i dla kierowników, którzy mają obawy
o zaangażowanie i produktywność pracowników. Naszym zdaniem, są trzy kluczowe obszary, na które pracodawcy mogą zwrócić uwagę:

 • Atmosfera w miejscu pracy, odczuwana przez pracowników, gdy odwiedzają biuro
 • Wprowadzona infrastruktura hybrydowa umożliwiająca wydajną pracę hybrydową
 • Kultura i zachowania wprowadzone przez kierownictwo

banner_text_consulting

Umiejętności i talenty

Umiejętności i talenty zajęły czwarte miejsce wśród priorytetów przedsiębiorstw;
jako jeden z ich pięciu głównych priorytetów wskazało je 61% respondentów.
Pandemia zmieniła nasz sposób pracy, a postęp technologiczny, zapotrzebowanie społeczne i zmiany gospodarcze nadal przekształcają siłę roboczą, co skutkuje wieloma wyzwaniami dla firm.

Do głównych wyzwań związanych z umiejętnościami i talentami należą:

 1. Określenie nowych ról i/albo umiejętności, sprzyjających optymalnym wynikom
  przy pracy hybrydowej
 2. Zbudowanie zasobu pracowników z niekonwencjonalnych źródeł, by zapełnić wakaty
 3. Doprowadzenie do wymiernej zmiany zachowania w grupach talentów, od zmiany sposobu korzystania z biura do częstości korzystania z biura przez pracowników
 4. Tworzenie tolerancyjnego otoczenia

Jak możemy pomóc?

 • Przeprowadzenie dogłębnej analizy znajomości relacji między ludźmi a miejscami pracy
 • Perspektywie uzyskiwanej dzięki kompleksowym danym i rozmowom z klientami
 • Partnerstwo z platformami technologicznymi o sprawdzonych wynikach w zakresie przyspieszania diagnostyki i transformacji

Podaż pracowników i wybór lokalizacji

Podaż pracowników i wybór lokalizacji 37% respondentów wskazało jako jeden
z ich głównych pięciu priorytetów w dziedzinie nieruchomości. Zgranie strategii korporacyjnej i lokalizacyjnej w celu ustalenia szans i zagrożeń wynikających
z przyciągnięcia talentów pomoże zabezpieczyć właściwą lokalizację i uzyskać potencjalne oszczędności.

Do głównych wyzwań związanych z podażą pracowników i wyborem lokalizacji należą:

 1. Przyciągnięcie i zatrzymywanie talentów
 2. Zmniejszanie kosztów poprzez przenoszenie stanowisk do lokalizacji o niższych kosztach pracy
 3. Dopasowanie rozmiarów portfeli w odpowiedzi na wpływ pracy hybrydowej
 4. Wejście na nowe rynki

Jakie są możliwe do zastosowania rozwiązania, mogące pomóc organizacjom w wyborze lokalizacji, która pomoże im przyciągnąć i zatrzymać w firmie talent?

Jak możemy pomóc?

 • Wskazanie szans na przyciąganie i zatrzymanie większej liczby talentów,
  bądź na obniżenie kosztów
 • Wskazanie nasyconych rynków pracy
 • Obniżenie kosztów pracy o 20-30% poprzez przeniesienie firmy do alternatywnych, niskokosztowych lokalizacji w obrębie tego samego kraju (onshoring),
  bądź o 50-70% poprzez przeniesienie do kraju sąsiedniego (nearshoring),
  bądź dalszego kraju (offshoring)
 • Udzielanie niezależnych, obiektywnych porad i dostarczenie ram decyzyjnych uzasadniających wybór bądź odrzucenie poszczególnych lokalizacji

Cyfryzacja i technologia

Produkty i usługi cyfrowe i technologiczne 31% respondentów wskazało jako jeden
z ich głównych pięciu priorytetów w dziedzinie nieruchomości. Posiadanie właściwej strategii cyfryzacji pomoże firmom ustalić najlepsze rezultaty cyfrowe, realizujące potrzeby biznesowe, w zakresie aktywów i miejsca pracy.

Do głównych wyzwań związanych z cyfryzacją i technologią należą:

 1. Sprostanie zmieniającym się potrzebom przedsiębiorstw opartym na modelu pracy hybrydowej
 2. Wydajność aktywów, obniżająca koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne,
  w tym na ESG i cele w zakresie zużycia węgla
 3. Złożoność rynku technologii dla nieruchomości; znalezienie właściwego rozwiązania i wprowadzenie go do aktualnej infrastruktury

Jak możemy pomóc?

 • Strategia cyfrowa; pomoc w ustaleniu najlepszych rezultatów cyfrowych, realizujących potrzeby biznesowe, w zakresie aktywów i miejsca pracy
 • Rozwiązania cyfrowe: przekucie strategii w rozwiązanie, dzięki projektowi określającemu wymogi, schematy instalacji i harmonogramy.
  Wskazanie i zabezpieczenie dla naszych klientów najlepszych partnerów w zakresie rozwiązań
 • Transformacja cyfrowa: wspieranie wdrożenia programów transformacji przez zarządzanie programem, zarządzanie zmianą i projekt organizacyjny

Wyzwania ekonomiczne

Wyzwania ekonomiczne zostały wskazane jako jeden z pięciu głównych priorytetów przez nieco ponad połowę (51%) respondentów. Po tym jak bezpośrednio po pandemii wyniki
się nieco poprawiły, różne czynniki przyczyniły się do osłabienia w perspektywie krótkoterminowej.

Do głównych wyzwań ekonomicznych należą:

 1. Rosnące ceny energii, stawki oprocentowania i koszty kapitału dla firm
 2. Pewne odwrócenie się zapotrzebowania od wyprodukowanych towarów w kierunku usług
 3. Utrzymująca się inflacja oraz niepewność co do tempa i skali reakcji polityki pieniężnej
 4. Wyzwania rynku pracy, w tym niedobory na rynkach pewnych umiejętności

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół ekonomiczny prowadzi i regularnie aktualizuje stworzony we własnym zakresie model prognozujący czynsze od nieruchomości i wartości nieruchomości
w głównych sektorach gospodarki i rynkach w całej Europie, na bazie szeregu czynników ekonomicznych.

Pomożemy:

 • Wskazać obszary możliwości, czy obarczone ryzykiem, w oparciu o przyszły schemat i moment wzrostu czynszów i wartości
 • Dostarczyć informacje do podjęcia kluczowych decyzji o nabyciu, zbyciu, wynajęciu i zatrzymaniu nieruchomości, wnosząc kluczowy wkład w audyty portfeli i analizy „stay vs. go”.

Analityka biznesowa i dane biznesowe

Analityka i dane biznesowe 44% respondentów wskazało jako jeden z ich głównych pięciu priorytetów w dziedzinie nieruchomości. Interpretowanie danych na dużą skalę może być trudne, ale jest konieczne, by móc podejmować wyprzedzające decyzje biznesowe
i zapewnić przejrzystość działalności. Do głównych wyzwań związanych z analityką biznesową i danymi biznesowymi należą:

 1. Przekładanie danych na spostrzeżenia
 2. Zarządzanie danymi, jakość i wiarygodność danych
 3. Zintegrowanie zbiorów danych w niepowiązanych ze sobą pionach nieruchomości, by umożliwić podejmowanie decyzji w odpowiednim kontekście
 4. Analiza porównawcza i automatyzacja

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół analityki biznesowej zapewnia specjalistyczną wiedzę poprzez:

 • Neutralne podejście do technologii: Do tej pory włączyliśmy do naszej platformy analitycznej 194 różne systemy źródłowe (a ich liczba ciągle rośnie)
 • Talent: Dysponujemy ponad 100 analitykami danych, naukowcami, architektami
  i inżynierami specjalizującymi się w analityce nieruchomości, pomagającej
  w ustalaniu strategii dla portfeli, planowaniu wskaźnika wynajmu, zarządzaniu obiektami, zarządzaniu projektami i innych kwestiach
 • Zarządzanie danymi: Stosujemy rygorystyczne standardy i środki kontroli danych, gwarantujące bezpieczeństwo, integralność i przydatność danych

Logistyka, produkcja i łańcuch dostaw

Logistyka, produkcja i łańcuch dostaw zostały uznane za jeden z ich głównych pięciu priorytetów w dziedzinie nieruchomości przez 29% respondentów. Koszty rozwoju
i produkcji, oraz odporność łańcucha dostaw, są przedmiotem ogromnego niepokoju
w obliczu niepewności ekonomicznej, ale nie jest to jedyne wyzwanie stojące przed branżą.

Do głównych wyzwań związanych z logistyką, produkcją i łańcuchem dostaw należą:

 1. Maksymalizacja opłacalności operacji i aktywów związanych z logistyką i produkcją
 2. Obsługa rosnących kosztów operacyjnych, głównie kosztów pracy i energii
 3. Planowanie i realizacja łańcucha dostaw potrzebnego do działalności
 4. Wprowadzanie usprawnień w dziedzinie ESG w trudnych warunkach finansowych

Jak możemy pomóc?

 • Obniżając koszty operacyjne na miejscu o 5-15% jednocześnie wprowadzając usprawnienia obsługi
 • Obniżając koszty i emisje łańcucha dostaw o 10-15%
 • Dostarczając zoptymalizowany pod względem kosztów projekt obiektu
 • Dostarczając pionierskie na rynku, ukierunkowane na działanie strategie rekrutacji
  i zatrzymywania pracowników

Elastyczne przestrzenie domowe
i zewnętrzne

Elastyczne przestrzenie domowe i zewnętrzne uznało za jeden z pięciu głównych priorytetów w dziedzinie nieruchomości 23% respondentów. Opracowanie strategii elastycznego portfela pomaga przygotowanym na przyszłość organizacjom sprostać nieprzewidzianym zmianom, ale wiążą się z tym kolejne wyzwania.

Do głównych wyzwań związanych z elastycznymi przestrzeniami domowymi
i zewnętrznymi należą:

 1. Stworzenie portfela nieruchomości zdolnego do reagowania na zmiany w strategii biznesowej i zapotrzebowaniu na przestrzeń
 2. Dostarczenie pracownikom efektywnego miejsca pracy, które pomoże przyciągnąć
  i utrzymać klientów
 3. Dostosowanie się do presji i ograniczeń bilansowych

Jak możemy pomóc?

Nasz zespół ds. doradztwa w obszarze elastyczności zapewnia naszym klientom przewagę konkurencyjną dzięki:

 • Nowatorskim narzędziom technologicznym i doradztwu popartemu danymi: jesteśmy jedyną wiodącą firmą z branży nieruchomości, jaka zapewnia specjalistyczny zespół doradców w zakresie elastyczności; możemy pomóc Wam stworzyć zróżnicowany i elastyczny przyszłościowy portfel
 • Wykorzystaniu globalnych kontaktów z kluczowymi współpracownikami
 • Połączeniu specjalistycznego doradztwa z praktycznym doświadczeniem
  w pośrednictwie: dysponujemy największą siecią dedykowanych lokalnych pośredników nieruchomości elastycznych, uzupełniających naszą globalną sieć pośrednictwa

Kluczowe warunki dla postępu cyfrowego

Kluczowe warunki dla postępu cyfrowego uznało za jeden z pięciu głównych priorytetów dla firm w dziedzinie nieruchomości 13% respondentów. Rozwój pracy cyfrowej i rosnące ambicje cyfrowe wymagają od użytkowników solidnych i zróżnicowanych możliwości przetwarzania przechowywania, ale to też niesie z sobą wyzwania.

Do głównych wyzwań związanych z kluczowymi warunkami dla postępu cyfrowego należą:

 1. Stworzenie przemyślanej strategii zmiany, z uwzględnieniem autentycznych reklam i możliwości rynku nieruchomości, z jednoczesnym dopasowaniem jej do aspiracji informatycznych i biznesowych
 2. Obniżanie kosztów istniejących i starszych środowisk informatycznych
  i infrastruktury informatycznej
 3. Wprowadzanie usprawnień w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju związanych z infrastrukturą informatyczną
 4. Technologia informatyczna na miejscu wpływająca na decyzje dotyczące nieruchomości i zmniejszająca sprawność operacyjną

Jak możemy pomóc?

 • Opracowując przekonujące analizy biznesowe na temat transformacji
 • Obniżając koszty o nawet 800% przenosząc technologię informatyczną z siedziby firmy do specjalnie zbudowanych w tym celu obiektów
 • Obniżając koszty istniejących obiektów zewnętrznych podmiotów o nawet 20%
  oraz poprawiając postanowienia umów OLA i SLA

Przedefiniowanie relacji wynajmujących
i najemców

Na przedefiniowanie relacji wynajmujących i najemców jako jeden z pięciu głównych priorytetów w dziedzinie nieruchomości głos oddało jedynie 4% respondentów. Wynajmujący i najemcy muszą ściślej współpracować, by lepiej sprostać zmieniającym
się potrzebom pracowników, tak w zakresie fizycznego produktu, zapewnianego zaplecza
i usług, jak i pomocniczej infrastruktury cyfrowej.

Do głównych wyzwań związanych z przedefiniowaniem relacji wynajmujących i najemców należą:

 1. Namówienie właściwych osób do spotkania celem współpracy zapewniającej maksymalizację korzyści, zwłaszcza takich, które zależą od wkładu wielu podmiotów/funkcji
 2. Określenie minimalnych wymagań każdej ze stron i właściwego stanowiska kompromisowego koniecznego do osiągnięcia przez każdą ze stron (Wynajmującego, Użytkownika, Inwestora/Dewelopera) jej celów
 3. Zapewnienie elastyczności w udostępnianiu przestrzeni, usług i zaplecza oraz uproszczenie procesu zaopatrzenia poprzez przejście na produkt na żądanie/produkt w formie „przestrzeni jako usługi”

Jak możemy pomóc?

 • Możemy pomóc zarówno wynajmującym jak i najemcom w negocjacjach, restrukturyzacji czy kończeniu najmu we wszystkich rodzajach nieruchomości,
  oraz pomóc im wpłynąć na projekt i przeznaczenie przyszłych miejsc pracy,
  by sprostać ewoluującym potrzebom wszystkich zainteresowanych stron
 • Oferujemy dopasowane do klienta rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami i obiektami, by sprostać niepowtarzalnym potrzebom tak pracodawcy, jak i pracownika, przez cały okres użytkowania nieruchomości
  i we wszystkich klasach aktywów
 • Dostarczamy rozwiązania dla miejsc pracy, od strategii do zmiany, zapewniając przewagę konkurencyjną na dużą skalę, spójne produkty i usługi oraz zorientowane na użytkownika podejście do inspirujących miejsc pracy

Napisz do naszego eksperta

Autorzy