Artykuł

Przebudowa obiektu komercyjnego przez pryzmat śladu węglowego

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne podejście do środowiska w branży nieruchomości komercyjnych.

listopada 30, 2021

drzewo między budynkami

Polityka zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego podejścia do środowiska jest elementem, który odgrywa coraz istotniejszą rolę w branży nieruchomości komercyjnych. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że budynki w UE generują łącznie 40 proc. zużycia energii i odpowiadają za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Na powyższe wartości wpływają w znacznej mierze budowa, użytkowanie, renowacja
i rozbiórka budynków.

Unia Europejska zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Natomiast zgodnie z porozumieniem paryskim, którego Polska jest sygnatariuszem,
do 2050 roku globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto powinny mieć poziom zerowy. Według „Mapy drogowej dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 PLGBC” wizja polskiego sektora budowlanego na 2050 rok jest następująca: Wszystkie budynki powinny charakteryzować się zerowym operacyjnym śladem węglowym, natomiast budynki nowe i poddawane modernizacji – zerowym śladem węglowym netto
w całym cyklu życia (czyli zerowym bilansem wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego).

Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki, w tym nieruchomości komercyjnych. Aktualnie, pomimo poprawy efektywności energetycznej budynków, emisja dwutlenku węgla nie spada ze względu
na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową. Tylko w Warszawie znajduje się obecnie 6,16 mln mkw. biur, a 374 tys. mkw. pozostaje w budowie. Oznacza to wzrost podaży o 4% od początku 2021 roku.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia jednostki funkcjonalnej i można go podzielić na:

  • użytkowy, który jest bezpośrednio związany z emisją wynikającą ze zużycia energii w fazie eksploatacji budynku,
  • wbudowany, który dotyczy emisji podczas produkcji materiałów budowlanych i w trakcie budowy.

W przeszłości główny nacisk na redukcję śladu węglowego budynków był kładziony na fazę użytkową, ale wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz szerszym wykorzystaniem energii odnawialnych, emisja gazów cieplarnianych związana z budową staje się coraz bardziej znacząca.

banner_text_esg

Co może zrobić zarządca budynku?

Działania zarządcy w obszarze zielonych rozwiązań obejmują m.in. prace administracyjno-operacyjne prowadzące do optymalizacji czy właściwe kierowanie inwestycjami w obiekcie lub jego okolicy.

To właśnie inwestycje i modernizacje w obiektach będą odgrywały kluczową rolę
w procesie dochodzenia do zerowego poziomu emisji. Już dziś w samej Warszawie z ponad 6 mln mkw. powierzchni biurowej niemal połowa tej przestrzeni (48%) posiada certyfikat świadczący o wysokim standardzie ekologicznym. Dominuje BREEAM, następnie LEED, a na końcu WEEL. Nadal jednak wiele jest do zrobienia, ponieważ do 2050 roku 95% istniejących aktualnie budynków będzie nadal działać.

Jak zadbać o ślad węglowy w trakcie modernizacji?

Właściwe ustawienie procesów modernizacyjnych pozwala procesować je zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju i redukować ślad węglowy. Przyjrzyjmy się pracom remontowym krok po kroku, analizujące je pod kątem wpływu na środowisko,
na przykładzie przebudowy jednego z zarządzanych przez CBRE budynków.

Krokiem nr 1 jest usunięcie zbędnych elementów wyposażenia lub konstrukcji budynku. 75% śladu węglowego etapu rozbiórki stanowią emisje związane z transportem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów. Naszym sukcesem było spełnienie jednego z kluczowych celów, jakie przed nami stawiał inwestor, mianowicie 96,5% odpadów zostało oddane na odzysk.

Krokiem nr 2 jest etap budowy i wyposażania. Wiele elementów, na które zwracaliśmy uwagę podczas rozbiórki, zostaną z nami na proces budowy. Jak obniżyć ślad węglowy? Poprzez szereg działań operacyjnych - optymalizację czasu pracy urządzeń, odpowiednią ich konserwację, wyłączanie tego co niepotrzebne podczas prac (np. czujki w toaletach, przenośnie oświetlenie na placu budowy) czy stosowanie oświetlenia LED podczas budowy. Ważne są też kwestie kadrowe i edukacyjne, ponieważ każda z osób zaangażowana w proces oddziałuje na finalny ślad węglowy. Dlatego też przeprowadzamy szkolenie pracowników i podwykonawców w kwestii oszczędności energii. Istotnym rozwiązaniem jest też być nominowanie „Green officera” budowy, który jest odpowiedzialny za monitorowanie m.in. energooszczędnego zachowania oraz wyznaczonych KPI’s.

Równie istotne były kwestie szczegółowych rozwiązań projektowych odnośnie przebudowanych powierzchni, które spełniają w jak największym stopniu zarówno certyfikacje BREEAM oraz Well. Odpowiednie opomiarowanie przestrzeni wraz
z technologiami nadzorującymi prace urządzeń, zastosowanie energooszczędnych urządzeń i optymalizacja ich pracy oraz przede wszystkim wyselekcjonowanych materiałów posiadających certyfikacje odnośnie pochodzenia i produkcji to elementy, które bardzo mocno wspierają inwestorów w redukcji śladu węglowego.

Gra w zielone się opłaca

Inwestycje, które mają na celu ograniczenie śladu węglowego są konieczne także
z biznesowego punktu widzenia. Wartość nieruchomości kreują najemcy, a ci są coraz bardziej świadomi - często mają swoje strategie dekarbonizacji oraz cele ESG i wymagają ścisłej kooperacji w tym zakresie. Coraz częściej wymagają oni od zarządców i właścicieli nieruchomości znakomitych osiągnięć operacyjnych prowadzących do zwiększenie wydajności energetycznej, wodnej i ściekowej, udogodnień dla zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników budynków oraz aktywnego zaangażowania w lokalne społeczności i szeroko pojęte strategie ESG. To natomiast przekłada się na utrzymywanie wysokiej jakości budynków oraz obniżanie śladu węglowego nieruchomości.

Dzięki współpracy na linii Inwestor – Zarządca – Najemca możemy wspólnie, na każdym etapie życia nieruchomości, przy udziale wyselekcjonowanych kontrahentów i dostawców, dążyć do ambitnego celu jakim jest osiągnięcie neutralności do 2050 roku.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy