Artykuł

Legislacja UE, inwestycje w aktywa na rynku nieruchomości i ESG

Zrównoważony rozwój z perspektywy legislacji Unii Europejskiej

kwietnia 25, 2022

Przez Pawel Kotlarski Anna Jarzebowska

drewniana klatka schodowa

Unijna legislacja nie pozostaje obojętna na kwestie zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi inwestycji
w aktywa rynku nieruchomości – SFDR i Taksonomia

SFDR

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie obowiązku ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (The Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) jest częścią europejskiego planu działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nakładając na uczestników rynku finansowego w Unii Europejskiej wymóg ujawniania określonych informacji, w tym podejścia do zarządzania ryzykiem w ramach zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, rozporządzenie to zwiększa przejrzystość inwestycji w kontekście ich zgodności z ESG.

banner_text_esg

Od 10 marca 2021 r. duże firmy z branży finansowej zatrudniające ponad 500 pracowników zobowiązane są do ujawnienia informacji w zakresie niekorzystnych skutków swojej działalności dla czynników zrównoważonego rozwoju.

To, co z początku było dobrowolnym zbiorem zaleceń, z czasem przekształciło się
w przepisy prawa stosowane na całym świecie. Zasady SFDR stanowią unijne ramy dla raportowania, w jaki sposób czynniki zrównoważonego rozwoju są uwzględniane zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i produktowym, oraz jak przekładają się na wyniki finansowe. Zbiór wspólnych zasad powinien dać możliwość wyznaczenia benchmarków
i porównania, w jaki sposób właściciele i zarządzający aktywami nieruchomościowymi podchodzą do kwestii ESG.

Taksonomia

Rozporządzenie UE w sprawie Taksonomii obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Zadaniem tego rozporządzenia jest przekierowanie strumienia inwestycji w stronę tych zrównoważonych środowiskowo. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Taksonomii, działalność gospodarcza uznawana za zrównoważoną środowiskowo powinna zostać zdefiniowana
i sklasyfikowana. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, za zrównoważone środowiskowo można uznać tylko takie rodzaje działalności gospodarczej, które w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego z 6 unijnych celów środowiskowych
i w rażący sposób nie przeszkadzają realizacji pozostałych. Do celów tych UE zalicza:

  1. złagodzenie skutków zmiany klimatu
  2. adaptację do skutków zmiany klimatu
  3. zrównoważone użytkowanie oraz ochronę zasobów wodnych i morskich
  4. przejście na system gospodarki o obiegu zamkniętym
  5. eliminację lub kontrolę zanieczyszczeń
  6. ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Napisz do naszych ekspertów

Autorzy