Artykuł

Decyzje organizacji w dziedzinie nieruchomości a ESG

Najnowsza globalne badanie CBRE pokazuje najpopularniejsze i najistotniejsze inicjatywy stosowane w strategiach dotyczących nieruchomości.

marca 28, 2023

Przez Anna Jarzebowska

samochód jedzie drogą w otoczeniu zielonych drzew

Sektor budownictwa i nieruchomości ma niebywale duże znaczenie w realizacji ambitnych celów Porozumienia Paryskiego oraz Celów ONZ w zakresie Zrównoważonego Rozwoju. Do czynników stwarzających nowe wyzwania,
ale i szanse dla tego sektora należą nowe przepisy, rosnące koszty działalności
i coraz większe zainteresowanie wszystkich podmiotów na rynku tym tematem.

Decyzje w dziedzinie nieruchomości a ESG: kluczowe trendy w Europie

Globalne badanie CBRE zostało zrealizowane wśród specjalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości komercyjnych zarówno po stronie najemców jak i właścicieli/ deweloperów nieruchomości. Wśród kluczowych trendów pojawiających się wśród badanych w Europie można wskazać:

1. 70% wszystkich respondentów poświęcała w 2022 roku więcej uwagi ESG

 • Priorytetom ESG poświęcano więcej uwagi z powodu czynników zewnętrznych, takich jak narzucenie przez państwo wymogów w zakresie ujawniania informacji
  o ESG (67%) oraz wyższych cen energii elektrycznej (55%).
 • Również czynniki wewnętrzne wpływały na intensyfikację działań, badani wskazywali takie motywacje jak etyka, wartości czy cel firmy (62%), które pozostają jednymi z najważniejszych priorytetów dla wszystkich respondentów.

2. Charakterystyka ESG budynków ma wpływ na transakcje dotyczące nieruchomości

 • Elementy zmniejszające zużycie energii miały największy wpływ na decyzje inwestycyjne i decyzje transakcyjne najemców (88%)
 • Ponad połowa respondentów domagałaby się obniżki ceny bądź całkowicie zrezygnowała z transakcji, gdyby budynek nie posiadał takich elementów

banner_text_esg


3. Coraz istotniejsze stają się walory z zakresu społecznego budynków

 • Bliskość transportu publicznego była elementem społecznym najczęściej podawanym przez respondentów (86%) jako mający wpływ na decyzje dotyczące nieruchomości
 • Kontrowersje społeczne to także kluczowa kwestia, a 52% wszystkich respondentów wskazuje, że odrzuciłoby budynek, którego dotyczą jakiekolwiek kontrowersje.

4. Najważniejszymi trzema wyzwaniami przy wdrażaniu celów ESG są:

 • Słaba dostępność, bądź jakość danych (53%),
 • Koszty przewyższające korzyści, utrudniające uzasadnienie działań (39%),
 • Nieznane bądź niepewne korzyści (36%)

Różnice pomiędzy regionami

Ankieta ukazała różnice pomiędzy regionami pod względem priorytetów i podejścia:

 1. Podczas gdy firmy mające siedzibę w USA i krajach Azji i Pacyfiku priorytetowo traktują aspekty społeczne tematyki ESG, respondenci z Europy kontynentalnej bardziej skupiają się na korzystaniu z lokalnych dostawców, bioróżnorodności
  i zmniejszaniu ryzyka związanego ze współpracą z niezweryfikowanymi podmiotami.
 2. Europa kontynentalna jest liderem w zakresie wyznaczania celów zerowej emisyjności, a firmy z Europy kontynentalnej i Wlk. Brytanii deklarują osiągnięcie celów zerowej emisyjności szybciej niż respondenci z innych regionów geograficznych.
 3. Stosowanie zakresów* to mieszana tendencja, a inwestorzy i najemcy z Europy kontynentalnej w mniejszym stopniu zajmują się sklasyfikowaniem swoich emisji
  do zakresów niż respondenci z innych regionów
 4. Inwestorzy i najemcy z Europy kontynentalnej mają inne oczekiwania w zakresie ekologicznej charakterystyki budynków niż inwestorzy z innych regionów

Decyzje w dziedzinie nieruchomości a ESG: najważniejsze kwestie

Gdy kwestiom ESG poświęca się coraz większą uwagę, firmy zajmujące się nieruchomościami komercyjnymi teraz bardziej niż kiedykolwiek muszą zrozumieć, poprawić i wykorzystać swoje wyniki w zakresie ESG, by zwiększać swoją wartość
i utrzymać konkurencyjność.

Ankieta CBRE wykazała, że priorytety, cele ESG i ramy czasowe ich realizacji wśród najemców i inwestorów nie zawsze są do siebie dopasowane. Prowadzenie otwartego dialogu okaże się kluczowe dla zminimalizowania ryzyka, że budynki staną się przestarzałe i nieatrakcyjne dla najemców. Istotnym aspektem tej współpracy będą klauzule „green lease”, zawierające procedury operacyjne promujące energooszczędne
i zeroemisyjne budynki.


Uwaga: Dane % w nawiasach oznaczają % respondentów.

*Zakresy: Zakres 1 – Emisja węgla bezpośrednio z instalacji budynku firmy i floty pojazdów; Zakres 2 – Emisja węgla pośrednio w wyniku zużycia prądu lub paliwa do ogrzewania
lub chłodzenia budynków; Zakres 3 – Emisja węgla pośrednio w związku z produktami
i usługami dostarczanymi przez dostawców budynku.

Napisz do naszego eksperta

Autorzy

 • Anna Jarzebowska

  Ass Dir, ESG Programme

  Zdjęcie Anna Jarzebowska