Artykuł

Analiza rozwoju sektora przemysłowo-logistycznego w Polsce po czwartym kwartale 2023 roku

kluczowe trendy i dynamika rynkowa

marca 7, 2024

analiza-rynku-nowoczesnych-magazynow

Analiza danych dotyczących rozwoju nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce po czwartym kwartale 2023 roku ujawnia kilka kluczowych trendów i dynamik rynkowych, które zasługują na szczegółowe rozważenie w kontekście szerszych procesów gospodarczych i społecznych.

Obserwowany wzrost o 11% całkowitych zasobów powierzchni przemysłowej i logistycznej w skali roku podkreśla pozycję Polski jako jednego z liderów rozwoju sektora w Europie. Taki wzrost może być wynikiem atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych i logistycznych, czemu sprzyja centralne położenie w Europie, rosnące kwalifikacje siły roboczej oraz relatywnie konkurencyjne koszty operacyjne.

Wpływ pandemii na sektor przemysłowo-logistyczny: stopniowe dostosowywanie się podaży do rzeczywistego zapotrzebowania

Spadek o 18% powierzchni w budowie w porównaniu z poprzednim rokiem, przy jednoczesnym wzroście o 12% w porównaniu do wcześniejszego kwartału, wskazuje na pewną zmienność na rynku, możliwe oznaki stabilizacji po okresie pandemii. Zjawisko to może być interpretowane jako stopniowe dostosowywanie się podaży do realnych potrzeb rynkowych po ekspansji wywołanej przez pandemię COVID-19 i związanym z nią skokiem w rozwoju e-commerce. Warto zauważyć, że niemal połowa nowych powierzchni jest realizowana spekulacyjnie, co świadczy o optymizmie inwestorów co do dalszego popytu na te powierzchnie.

Fakt, iż w 2023 roku rozpoczęto budowę mniejszej ilości nowej powierzchni niż w roku poprzednim, oraz że dostarczono mniej nowej powierzchni w porównaniu z 2022 rokiem, może wskazywać na korektę rynkową. To naturalny proces, w którym rynek dostosowuje się do rzeczywistego zapotrzebowania po okresie intensywnych inwestycji. Zauważalny jest spadek dynamiki nowych dostaw, co może być wynikiem nasycenia rynku lub bardziej konserwatywnego podejścia inwestorów w obliczu niepewności ekonomicznej.

Regionalne zróżnicowanie inwestycji: koncentracja wokół dużych aglomeracji i atrakcyjność regionu dla dużych inwestycji logistycznych

Analizując regionalne rozmieszczenie nowych powierzchni, zwraca uwagę koncentracja inwestycji w okolicach dużych aglomeracji, takich jak Warszawa, Katowice, czy Region Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp., co odzwierciedla zróżnicowane zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne w różnych częściach kraju. Szczególnie interesujący jest duży projekt Panattoni BTS Zalando w Bydgoszczy, co może wskazywać na atrakcyjność regionu dla dużych inwestycji logistycznych.

Współczynnik pustostanów rysuje obraz sektora, który przechodzi przez okres dostosowania i rekalibracji. Współczynnik pustostanów wynoszący 7,4% na koniec roku, jest niższy o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem i jednocześnie wyższy o 3,5 punktu procentowego niż rok wcześniej. Wzrost ten wskazuje na wpływ dodatkowej podaży, która wymaga czasu na absorpcję przez rynek. Jest to typowa dynamika dla sektora, w którym fazy ekspansji często przekraczają natychmiastowy popyt, prowadząc do krótkoterminowej nierównowagi.

Regionalne różnice we współczynnikach pustostanów, z bardzo niskimi wartościami w Trójmieście, Rzeszowie i Krakowie, w porównaniu z wyższymi wskaźnikami w Kielcach czy Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., podkreślają zróżnicowanie geograficzne w atrakcyjności i dostępności powierzchni magazynowych. Te różnice są kluczowe dla inwestorów i najemców rozważających strategie lokalizacyjne i mogą sygnalizować potrzebę zróżnicowanych strategii marketingowych oraz inwestycyjnych dla poszczególnych regionów i aglomeracji.

Ożywienie na rynku najemców i stabilizacja czynszów: rola sektora produkcyjnego i kluczowe znaczenie logistyki

Całkowita aktywność najemców w 2023 roku, choć niższa o 15% w porównaniu z rokiem 2022, wykazuje oznaki ożywienia w ostatnim kwartale, co może wskazywać na wzrost zaufania wśród najemców i możliwe ożywienie gospodarcze. Zmiana struktury popytu, z większym udziałem przedłużeń i odnowień, może również sugerować mniejszą mobilność na rynku nich dotychczas i przesunięcie w preferencjach najemców.

Sektor produkcyjny utrzymuje swoją silną pozycję na rynku, co odzwierciedla rosnące znaczenie produkcji w strukturze gospodarki, ale również podkreśla kluczową rolę logistyki i 3PL (operatorów logistycznych) w zapewnianiu sprawnego łańcucha dostaw. Stabilizacja czynszów bazowych, po okresie ich wzrostu, sugeruje osiągnięcie pewnej równowagi między podażą a popytem, choć regionalne różnice w czynszach wskazują na złożoność rynku i potrzebę indywidualnego podejścia do każdego z regionów.

Dane dotyczące podsumowania 2023 roku wskazują na dynamiczny rozwój sektora przemysłowo-logistycznego w Polsce, choć z pewnymi oznakami stabilizacji i korekty rynkowej. Zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz kontynuowanie inwestycji w infrastrukturę, innowacje i technologię będzie kluczowym czynnikiem służącym utrzymaniu konkurencyjności Polski jako centrum logistycznego w samym centrum Europy.

Autorzy