Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli oraz  najemców nieruchomości i wiążą się z potrzebą redukcji kosztów energii elektrycznej, minimalizacji emisji dwutlenku węgla, a także spełnieniem ambicji społecznej odpowiedzialności biznesu ESG (Environmental Sustainability Governance).

CBRE stworzyło unikalną i zintegrowaną usługę, która łączy naszą wiedzę techniczną ze znajomością realiów w jakich funkcjonują nieruchomości komercyjne i obiekty użytkowane przez wielu najemców.

Jesteśmy również całkowicie niezależni od dostawców i organizacji zrzeszających producentów instalacji, dlatego możemy zapewnić optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, a także zarządzać całym procesem, w tym projektowaniem, uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych, zakupami, montażem i uruchomieniem.

Stosujemy etapowe podejście, które oddaje kontrolę nad procesem w ręce Klientów i zapewnia niezbędne informacje do podejmowania świadomych decyzji.

Studium Przypadku

Na tym etapie przeprowadzimy inspekcję w miejscu proponowanej lokalizacji. Istnieje wiele rozwiązań montażowych bazujących na dachu obiektu budowlanego, wykorzystujących przestrzeń nad miejscami parkingowymi, czy też powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej. Ocena specjalisty, który odwiedzi nieruchomość to jedyny sposób na zidentyfikowanie potencjalnych opcji.

Oprócz oceny nieruchomości przeprowadzimy na miejscu przegląd dokumentacji powykonawczej, szczególnie w przypadku rozwiązań dachowych, a także umów najmu i umów z dostawcami energii elektrycznej.

Podsumowując ustalenia z przeprowadzonej inspekcji, możemy zapewnić wczesne wskazanie możliwości i zagrożeń jakim podlegać będzie instalacja fotowoltaiczna planowana dla danej nieruchomości.  Dzięki ustaleniom przeprowadzonym na tym etapie Klient jest w stanie podjąć świadomą decyzję, czy kontynuować proces, czy też nie.

Analiza i Projekt

Korzystając z ustaleń po przeprowadzonej inspekcji, nasi architekci i inżynierowie opracują dostępne rozwiązania techniczne. Oprócz dostarczania zintegrowanych rozwiązań, rozwiązań branżowych                   i ogólnych usług projektowych CBRE ma możliwość stworzenia koncepcji projektu instalacji fotowoltaicznej.

Rozwiązania techniczne i projektowe są kluczowym zbiorem danych, które wspierają analizę komercyjną.

Analiza Komercyjna

Analiza komercyjna opiera się na studium danego przypadku, analizie rozwiązań i technicznym projekcie celem stworzenia komercyjnego i finansowego modelu, który pozwoli na optymalne wykorzystanie energii fotowoltaicznej.

Przygotowany zostanie całkowity budżet kosztów inwestycyjnych, w tym koszt projektu, pozwoleń administracyjnych, wzmocnień konstrukcji, podkonstrukcji i rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych.

Uwzględniając aspekt handlowy koncepcja instalacji fotowoltaicznej umożliwi obliczenie generowanej mocy, a tym samym obliczenie przychodów. Pozwoli to na wybór odpowiednich rozwiązań komercyjnych, które pokryją koszty inwestycji i określą przepływ przychodów.

Model finansowy oparty na wartości bieżącej netto (NPV) będzie uwzględniał przepływ kosztów i przychodów w okresie dziesięciu lat, tak aby w proponowanym rozwiązaniu umożliwić realistyczne przewidywanie okresu zwrotu i korzyści ekonomicznych.

Rekomendacje

Jako niezależny konsultant, w oparciu o wyżej opisane fazy,  jesteśmy w stanie przedstawić rzetelną rekomendację bazującą na optymalnym rozwiązaniu technicznym i polecanym modelu komercyjnym.

Jeśli ustalenia wskażą, że inwestycja będzie przynosić straty, poinformujemy o tym naszego Klienta. Naszym nadrzędnym celem jest ochrona interesów Klienta, a nie sprzedaż instalacji fotowoltaicznych.

Wdrażanie

W przypadku pozytywnej decyzji o kontynuacji projektu dysponujemy zespołem kierowników projektu i inspektorów nadzoru inwestorkiego, który może zarządzać całym procesem, w tym uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych (jeśli wymagane), negocjacjami z zaangażowanymi podmiotami, zakupami, instalacją i oddaniem do użytku.

Pełne wsparcie od startu, aż po zakończenie usług doradczych.