Strategiczne doradztwo CBRE wykracza poza rynek nieruchomości i pozwala kompleksowo spojrzeć na moment podjęcia kluczowych decyzji biznesowych oraz reagowania na wyzwania rynku. Rozwiązania rekomendowane przez CBRE pozwalają na podniesienie efektywności organizacji, optymalizację kosztów oraz zapewnienie bezpiecznej i konkurencyjnej pozycji na rynku. Implementacja rozwiązań pozwala na uwzględnienie globalnej wizji organizacji i jej lokalnych celów, które długookresowo budują regionalną siłę marki i wizerunek atrakcyjnego pracodawcy.

CBRE doradza klientom korporacyjnym jak poprzez skuteczne zarządzanie portfelem nieruchomości jednocześnie konsekwentnie wzmacniać efektywność biznesową w kluczowych obszarach, takich jak zasoby ludzkie, które generują znaczną część kosztów funkcjonowania firmy.

Strategiczne doradztwo CBRE obejmuje:

    • Analizę rynku: uwzględnienie kryteriów geograficznych, potencjału lokalnych rynków pracy, zachęt inwestycyjnych, systemu infrastruktury na podstawie indywidualnie opracowywanych źródeł danych, dzięki którym powstaje lista rekomendowanych lokalizacji, które spełniają kryteria działalności firmy oraz są spójne z jej strategią. Elementem analizy może być ilustracja zasięgu dostępności pracowników ze względu na dystans i czas dojazdu, jak i dane logistyczne przydatne w planowaniu funkcjonowania łańcucha dostaw.
    • Doradztwo HR: powiązanie oczekiwań finansowych pracowników z zapewnieniem odpowiedniej dostępności osób do pracy, planowanie całkowitego kosztu zatrudnienia personelu ze względu na liczbę i rodzaj stanowisk. W celu ograniczenia ryzyka rotacji i zawyżonych kosztów rekrutacji rekomendacje CBRE obejmują także tworzenie strategii wizerunku atrakcyjnego regionalnego pracodawcy, współpracę z miastem i systemem edukacji, a także tworzenie efektywnych świadczeń pozapłacowych, podnoszących efektywność, motywację i lojalność pracowników

 

Zalety doradztwa CBRE obejmują wsparcie szerokiego zespołu doświadczonych konsultantów, rekomendacje oparte na wiedzy uzyskanej w toku wieloetapowych konsultacji z Klientami oraz audytu danych. Rozwiązania CBRE każdorazowo realizują cele przeciwdziałania wyzwaniom rynku i wdrażania najnowszych trendów, podnoszących efektywność i konkurencyjność.